Kwaliteitszorg

Kernteams
Als een kind plaatsbaar wordt geacht, wordt het toegewezen aan een kernteam. De kernteams geven vorm aan de zorg en begeleiding van de leerlingen en bestaat uit de leerkracht, de intern begeleider en de schoolpsycholoog.

Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor een goede organisatie van de leerlingenzorg. De intern begeleider coacht de leerkrachten, kijkt mee naar de kinderen en neemt deel aan de overleggen rondom het kind. De intern begeleider heeft ook een taak in het screenen van de kinderen, dat wil zeggen in het volgen van de leervorderingen. Voor lezen, rekenen en spelling wordt door middel van CITO toetsen het vorderingsniveau bepaald. De uitslagen van deze toetsen worden in het leerlingvolgsysteem opgenomen en besproken tijdens de leervorderingsgesprekken.

Schoolpsycholoog
Aan iedere groep is een schoolpsycholoog verbonden. De schoolpsycholoog ondersteunt de leerkracht op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, kijkt mee naar de kinderen en neemt deel aan de overleggen rondom het kind als voorzitter van de kindbespreking. De schoolpsychologen voeren ook de intakegesprekken met de ouder(s) van nieuwe kinderen en zijn verantwoordelijk voor een nieuwe TLV-aanvraag. Een van de schoolpsychologen is medeverantwoordelijk voor een goede organisatie van de leerlingenzorg en heeft zitting binnen de Commissie van Begeleiding (CvB). De andere schoolpsychologen nemen op afroep/eigen initiatief deel aan de Commissie van Begeleiding.

Startdocument
Alle belangrijke informatie over het kind wordt verzameld in een document, het zogenaamde startdocument. De observatie-, begeleidings-, behandelings- en leerdoelen voor de lange termijn worden beschreven in het startdocument en besproken met de ouders. Na de eerste periode maakt de school een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP), waarin de voorlopige uitstroomprognose wordt omschreven. Door de leerkracht wordt dit concreet vertaald naar de groepsplannen. Aan het begin van het schooljaar staat centraal wat de specifieke onderwijsbehoefte is van elk kind en aan welke leervoorwaarden voldaan moet worden.

Kindbespreking en kindrondjes
Rondom ieder kind worden gedurende het jaar de zogenaamde kindrondjes en eenmalig een kindbespreking georganiseerd. Alle professionals en de ouders bespreken samen het beeld van het kind. Het is een evaluatiemoment waarbij gekeken wordt naar de gestelde hulpvraag met betrekking tot de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind, welke gesteld is in het OPP, en de leer- en ontwikkelingslijnen.
Er wordt gekeken of de gekozen aanpak nog steeds de juiste is. Waar nodig worden aanpak, nieuwe doelen en verwachtingen ten aanzien van het ontwikkelingsperspectief van de leerling geformuleerd of bijgesteld. De kindrondjes worden vier keer per jaar gehouden. Alle kinderen uit de groep worden dan kort besproken. Bij de kindrondjes zijn de leerkracht, intern begeleider en de schoolpsycholoog aanwezig.

Groepsbespreking en groepsplan
Een aantal maal per jaar wordt de groep besproken en een groepsplan opgesteld of bijgesteld op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied. Deze besprekingen worden door de intern begeleider en de leerkracht gehouden.

Speciale hulp
Een deel van de leerlingen wordt uit de klas gehaald voor speciale hulp zoals remedial teaching, motorische training of therapie. Bij het maken van de roosters wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de activiteiten in de klas. De tijd die beschikbaar is voor speciale hulp is beperkt. Toewijzen van speciale hulp binnen de school gebeurt door de CvB. Het kan dus voorkomen dat kinderen met minder ernstige problemen niet voor speciale hulp in aanmerking komen, of dat ze moeten wachten tot er ruimte is. Indien nodig kan de school ouders adviseren om particuliere hulp voor hun kind te zoeken en ondersteunen bij het aanvragen ervan.

Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs
De begeleiding van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan is een taak voor de leerkrachten, ondersteund door de schoolpsycholoog. De begeleiding bestaat uit het voorlichten, toetsen en adviseren van de leerling. De voorlichting voor ouders begint op de kennismakingsavond op dinsdagavond 5 september 2017. Tevens wordt er op een later moment in het schooljaar een informatieavond over V(S)O georganiseerd. In november wordt de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentie Test) afgenomen. De test doet een uitspraak over het type en niveau van het vervolgonderwijs. Leerlingen die het vereiste vorderingsniveau bereikt hebben om zinvol aan de landelijke eindtoets Route 8 mee te doen, worden hiervoor aangemeld. Op basis van bovenstaande informatie worden met ouders en leerlingen gesprekken gevoerd over de mogelijkheden. Vaak volgen er dan nog gesprekken op de school van keuze. In maart of april wordt de procedure afgerond met een aanmelding.

Het onderwijskundig rapport bij het verlaten van de school
Het onderwijskundig rapport geeft de noodzakelijke basisinformatie over een leerling. Naast het onderwijskundig rapport kan de ontvangende school nog om aanvullende informatie vragen.

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline