Visie algemeen

Kinderen, bij wie de ontwikkeling risicovol verloopt of dreigt te verlopen, hebben gerichte zorg en ondersteuning nodig. Een groot deel van onze kinderen is kwetsbaar. Het aanbod vanuit het reguliere onderwijs is niet altijd voldoende afgestemd op het kind. Wanneer een kind overvraagd wordt op sociaal en/of cognitief gebied ervaart het de wereld over het algemeen als onveilig. Dit uit het veelal in zijn/haar gedrag: zich onzichtbaar maken en zich terugtrekken of zich verzetten en moeilijk verstaanbaar gedrag tonen.

Iedere vorm van afwijkend gedrag zien wij als een roep om hulp, en juiste afstemming.
                
PI-school De Brug kent een brede doelgroep van kinderen qua leeftijd en onderwijs- en ondersteuningsvragen. Er zijn kinderen met gedragsproblemen waaronder ASS, ADHD, angststoornissen, hechtingsstoornissen, etc. Het zijn kinderen met veelal moeilijk verstaanbaar gedrag. De kinderen kunnen snel van slag zijn als dingen anders lopen dan zij verwachten.

Onze school neemt als uitgangspunt dat ieder kind bij ons op school welkom is vanuit onze gedragsexpertise, ongeacht zijn of haar ontwikkelingsbeperking op sociaal-emotioneel gebied, mits wij een passend aanbod kunnen bieden. Wij sluiten ons aan bij de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wij vinden het belangrijk om een klimaat te scheppen, waarbij onze kernwaarden een zeer belangrijke rol hebben en we streven naar een passende onderwijsomgeving om zo de optimale ontwikkeling van het kind te stimuleren. Wij zetten in op het creëren van onderwijssituaties waarbij de ontwikkelingskansen het grootst zijn. Onze visie kenmerkt zich door de volgende woorden:
'Kindgericht, competentiegericht en oplossingsgericht'

Bij het bieden van onderwijs kijken we naar de mogelijkheden van het kind en naar de manier waarop dit kind zich het beste kan ontplooien. Daarbij richten we ons op de competenties van het kind en spreken zijn sterke kant aan. We benaderen de kinderen oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat we ons richten op de oplossingen in plaats van problemen. We zoeken uit wat werkt en daar doen we meer van. Daarbij gaan we uit van aanwezige hulpbronnen en kwaliteiten van het kind en zijn omgeving.
 
Structuur en veiligheid
De kinderen, behorend tot de doelgroep van Speciaal Onderwijs Cluster 4, ervaren beperkingen in het leren door onder andere hun gedrag. Door de leeromgeving voor hen te structureren, door het voorspelbaar, eenduidig en overzichtelijk te maken, bieden we de kinderen veiligheid en komen zij tot leren. Door duidelijkheid te bieden bij activiteiten, interactie, ruimte en tijd helpen de medewerkers kinderen zich veilig te voelen.

Samen met anderen
Wij zien ouders als onze belangrijkste samenwerkingspartner. Ouders willen dat het goed gaat met hun kind. Dat het goed leert omgaan met zijn stoornis, dat het zelfvertrouwen heeft en tot leren komt. Deze doelen streven wij als school ook na. Om deze doelen te bereiken hebben we ook de expertise van andere instellingen nodig. Naast de vaste relatie met het Pedologisch Instituut vinden we ook de samenwerking met andere instellingen, zoals bijvoorbeeld Centrum voor Autisme, Curium, Rivierduinen, Prodeba, en anderen heel belangrijk.
 
Visie op leren
Leren is een actief proces. Het leren gebeurt optimaal wanneer er gewerkt wordt vanuit een zinvolle en betekenisvolle context. Leren geschiedt op verschillende wijzen en moet ook aansluiten bij de verschillende talenten van kinderen. Wij gaan ervan uit dat kinderen de behoefte hebben om zich te ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan door allerlei oorzaken een stagnatie of achterstand laten zien.
Er wordt dan zorgvuldig gekeken naar de behoefte van ieder kind. Duidelijk is dat negatieve emoties het leren belemmeren. Vandaar dat wij inzetten op die interventies die maken dat kinderen gemotiveerd raken om een nieuwe stap te maken, nieuwsgierig worden, durven te exploreren en initiatieven leren nemen. Het aanbod voor de emotionele ontwikkeling richt zich op dan ook op versterking van het ik-besef, de emotie-regulatie en het zelfvertrouwen. Communicatieve- en sociale vaardigheden achten wij eveneens van groot belang. Vanuit onze visie is er een veelzijdig aanbod op alle ontwikkelingsgebieden.

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline