Interesse en aanmelden


Onderstaande informatie geldt niet voor onze specialistische groep de Sloep. Als u vragen heeft over de Sloep, neem dan contact op met onze Commissie van Begeleiding (cvb@pidebrug.nl, 071-5157222) 

Voor alle andere groepen van PI-school De Brug geldt het volgende: 

Stap 1 Interesse 

Mocht u serieuze interesse hebben in een plaatsing van uw kind op PI-school De Brug per schooljaar 2022-2023 dan kunt u dat vanaf maandag 1 februari 2022 aan ons kenbaar maken door het interesseformulier in te vullen. Let op, voor het invullen zijn er twee belangrijke zaken om te weten: 

 1. Wij vragen u alleen het interesseformulier in te vullen als uw kind in het bezit is van een geldige Toelaatbaarheidsverklaring SO (cluster 4) óf als er zicht is op de aanvraag hiervan (het samenwerkingsverband is actief betrokken bij uw kind). 

 1. De volgorde waarin kinderen middels het interesseformulier worden opgegeven voor de interesselijst is van invloed op de plaatsingskansen (zie stap 2 Aanmelden).  

Na het invullen van het interesseformulier kunt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging van ons verwachten.

Stap 2 Aanmelden 

Vanaf maart 2022 zal onze Commissie van Begeleiding onderzoeken hoeveel beschikbare plekken er zijn voor schooljaar 2022-2023. Vervolgens wordt er bekeken of er een match bestaat tussen de beschikbare plekken en de kinderen op de interesselijst. De leeftijd en het didactische niveau van de kinderen zijn hierin voorliggende factoren. In tweede instantie wordt gekeken naar de volgorde van de kinderen op de interesselijst.  

In het geval dat er meer kinderen op de interesselijst staan dan dat er beschikbare plaatsen zijn dan zullen leerlingen van onderstaande samenwerkingsverbanden voorrang krijgen: 

 • Passend Primair Onderwijs regio Leiden 

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek voor Primair Onderwijs 

 • Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin & Bollenstreek 

Als er een match bestaat tussen uw kind op de interesselijst en een beschikbare plek dan wordt er contact met u opgenomen. Na overleg kan er worden overgegaan tot een officiële aanmelding voor plaatsing. 

Als er voor uw kind geen plaats beschikbaar is dan wordt u hierover geïnformeerd en worden er alternatieve mogelijkheden met u besproken. 

Aanmeldprocedure 

Als er wordt overgegaan tot een aanmelding voor plaatsing dan worden de volgende stappen doorlopen:  

Stap 1      

Opvragen voorinformatie 

Direct na de aanmelding wordt bij ouders relevante voorinformatie opgevraagd, waaronder: 

 • ingevuld groeidocument 
 • gegevens leerlingvolgsysteem
 • recente gespreksverslagen van school, zoals notulen (B)OTs  

Indien aanwezig: 

 • recent ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
 • relevante verslaglegging van diagnostiek, behandeling en/of begeleiding 
 • geldige TLV SO (cluster 4) 

De informatie mag beveiligd verstuurd worden aan cvb@pidebrug.nl 

Stap 2a 

Bespreking CvB 

Op basis van de aangeleverde informatie wordt de aanmelding besproken in de Commissie van Begeleiding. Er wordt beoordeeld of er wel of niet voldoende informatie aanwezig is om tot een plaatsingsbesluit te komen. Of welke informatie er nog ontbreekt.  

Stap 2b 

Verzamelen aanvullende informatie 

Indien er nog informatie ontbreekt dan wordt er via ouders aanvullende informatie ingewonnen. Dit kan door extra gesprekken, een observatie en/of het opvragen van aanvullende verslaglegging. 

Stap 3 

Plaatsingsbesluit CvB 

Bij voldoende informatie wordt er een plaatsingsbesluit genomen. Ouders worden hierover geïnformeerd. 

In het geval van een positief plaatsingsbesluit wordt deze pas definitief als het kind in het bezit is van een geldige TLV SO (cluster 4). Ouders worden geïnformeerd over de vervolgstappen ter voorbereiding van de daadwerkelijke plaatsing. 

In het geval van een negatief plaatsingsbesluit wordt er actief meegedacht met ouders over een alternatieve plek waar beter kan worden aangesloten bij de onderwijs- en/of zorgbehoeften van het kind. 

  

Heeft u nog vragen? Neem contact op met onze Commissie van Begeleiding (cvb@pidebrug.nl, 071-5157222). 


 

Nieuws van De Brug

"Bèèèèèèèh!" "Kwek, kwek" "Tok, Tok, Tok, Tok" "Snuf, snuf, snuf" "Gak, gak
11Mrt
Zoals ieder jaar deed onze school weer mee aan Nederland Doet, de actie van het OranjeFonds.
Woensdag is de Kinderboekenweek begonnen! Lees hier meer ....

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline